พิมพ์#ตารางสอบปลายภาค2/2558 กำลังรออัปเดต
กฏกติการะเบียบในการสอบ

1.ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้องและต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่โรงเรียนกำหนดไว้
2.ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแถว และที่นั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบตามที่ติดประกาศไว้
3.นักเรียนที่ไม่แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน จะไม่มีสิทธิสอบ
4.นักเรียนที่ไม่มีบัตรนักเรียน(RFID)มาแสดงตนในห้องสอบ จะไม่มีสิทธิสอบ
5.นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที ในรายวิชานั้น ๆ จะไม่มีสิทธิสอบ
6.ให้ นักเรียนนั่งทำข้อสอบจนหมดเวลาสอบของรายวิชานั้นๆ
7.ห้าม นักเรียนยืมอุปกรณ์ในการสอบเด็ดขาด หากมีการยืมทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
8.ห้าม นำเครื่องคิดเลข กระดาษ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและอื่นๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากรายวิชานั้นๆ หากมีการนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
9.นักเรียนมีเวลาหยุดพัก 10 นาที ระหว่างสอบเสร็จแต่ละวิชาตารางสอบปลายภาค 2/2556

ผังห้องสอบ
<< คลิ๊ก

ม.1

วัน เดือน ปี

เวลา

ชม

รายวิชา

23 ก.พ. 57

08.30 – 10.00

10.10 – 10.50 

11.00 – 11.50

1.30 

40 น. 

50 น.

คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีฯ 

สุขศึกษา

24 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.20

10.30 – 11.20

1

 40 น.

50 น.

ภาษาไทย

 ศิลปะ

การทดลองทางวิทย์(ส)

25 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.40

1

 1

สังคมศึกษา

 อังกฤษ ฟัง-พูด(ส)

26 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.20

 10.30 – 11.10

 1 

40 น.

40 น.
 คณิตศาสตร์(เสริม) 

พลศึกษา

 คอมพิวเตอร์

27 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.40

10.50 – 11.500

1

 1 

1

ประวัติศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ  

 1. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 2. นักเรียนห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา  30  นาที
 3. ห้ามนักเรียนยืมอุปกรณ์ในการสอบเด็ดขาด หากมีการยืมทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 4. ห้ามนักเรียนนำกล่องดินสอเข้าห้องสอบเด็ดขาด
 5. นักเรียนมีเวลาหยุดพัก 10 นาที ระหว่างสอบเสร็จแต่ละวิชา

 

วิชาการสามัญ 56


ม.2

วัน เดือน ปี

เวลา

ชม

รายวิชา

23 ก.พ. 57

08.30 – 10.00 

10.10 – 10.50

11.00 – 11.50

1.30

 40 น.

50 น.

 

 คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีฯ

สุขศึกษา

24 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.20

10.30 – 11.20

1

40 น. 

50 น. 

 ภาษาไทย

ศิลปะ

 การทดลองทางวิทย์(ส)

25 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.40

 1

 1

สังคมศึกษา 

อังกฤษ ฟัง-พูด(ส)

 

26 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.20

 10.30 – 11.20

 1

 40 น.

 50 น.

คณิตศาสตร์(เสริม)

 พลศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์

27 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.40 

10.50 – 11.50

1

 1

 1 

 ประวัติศาสตร์

 วิทยาศาสตร์

 ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ  

 1. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 2. นักเรียนห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา  30  นาที
 3. ห้ามนักเรียนยืมอุปกรณ์ในการสอบเด็ดขาด หากมีการยืมทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 4. ห้ามนักเรียนนำกล่องดินสอเข้าห้องสอบเด็ดขาด
 5. นักเรียนมีเวลาหยุดพัก 10 นาที ระหว่างสอบเสร็จแต่ละวิชา

 

วิชาการสามัญ 56


ม.3

วัน เดือน ปี

เวลา

ชม

รายวิชา

23 ก.พ. 57

08.30 – 10.00 

10.10 – 10.50

11.00 – 11.50

1.30

 40 น.

50 น.

 

 คณิตศาสตร์

 เทคโนโลยีฯ

 สุขศึกษา

24 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.20

10.30 – 11.20

1

40 น. 

50 น. 

 ภาษาไทย

ศิลปะ

ทักษะวิทยาศาสตร์(ส)

25 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.40

 1

 1

สังคมศึกษา

 อังกฤษ อ่าน-เขียน(ส)

 

26 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.20

 1

 40 น.

คณิตศาสตร์(เสริม)

 พลศึกษา

 

27 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.40

 10.50 – 11.50

1

 1

 1 

 ประวัติศาสตร์

 วิทยาศาสตร์

 ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ  

 1. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 2. นักเรียนห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา  30  นาที
 3. ห้ามนักเรียนยืมอุปกรณ์ในการสอบเด็ดขาด หากมีการยืมทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 4. ห้ามนักเรียนนำกล่องดินสอเข้าห้องสอบเด็ดขาด
 5. นักเรียนมีเวลาหยุดพัก 10 นาที ระหว่างสอบเสร็จแต่ละวิชา

 

วิชาการสามัญ 56

ม.4

สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วัน เดือน ปี

เวลา

ชม

รายวิชา

23 ก.พ. 57

08.30 – 10.00 

10.10 – 10.50

11.00 – 11.50

1.30

 40 น.

50 น.

 

 คณิตศาสตร์

 เทคโนโลยีฯ

 สุขศึกษา

24 ก.พ. 57

08.30 – 10.30

 10.40 – 11.40

 11.50 – 12.30

2

 1

 40 น.

 ชีววิทยา

 ภาษาอังกฤษ

 พลศึกษา(แฮนด์บอล)

25 ก.พ. 57

08.30 – 10.30

 10.40 – 11.40

2 

1

เคมี

 สังคมศึกษา

 

26 ก.พ. 57

08.30 – 10.30 

10.40 – 11.40 

11.50 – 12.30

 2

1

 40 น.

ฟิสิกส์

 ภาษาไทย

 ศิลปะ

27 ก.พ. 57

08.30 – 10.00

 10.10 – 11.10

 11.20 – 12.20

1.30

 1

 1

คณิตศาสตร์(ส)

ดาราศาสตร์

 ภาษาอังกฤษ(อ่าน)

สายศิลป์

วัน เดือน ปี

เวลา

ชม

รายวิชา

23 ก.พ. 57

08.30 – 10.00 

10.10 – 10.50

11.00 – 11.50

1.30

 40 น.

50 น.

 

 คณิตศาสตร์

 เทคโนโลยีฯ

 สุขศึกษา

24 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

10.40 – 11.40

11.50 – 12.30

1

1

40 น.

 การปกครองท้องถิ่น

ภาษาอังกฤษ

 พลศึกษา(แฮนด์บอล)

25 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

10.40 – 11.40

11.50 – 12.30

1

1

40 น.

การอ่านวรรณกรรม

สังคมศึกษา

อาหารสากล

26 ก.พ. 57

 08.30 – 09.30

10.40 – 11.40

11.50 – 12.30

1

1

40 น.

อังกฤษ ฟัง-พูด

ภาษาไทย

ศิลปะ

27 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

09.40 – 10.40

11.20 – 12.20

1

1

1

เอเชียตะวันออกฯ

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ(อ่าน)

หมายเหตุ  

 1. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 2. นักเรียนห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา  30  นาที
 3. ห้ามนักเรียนยืมอุปกรณ์ในการสอบเด็ดขาด หากมีการยืมทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 4. ห้ามนักเรียนนำกล่องดินสอเข้าห้องสอบเด็ดขาด
 5. นักเรียนมีเวลาหยุดพัก 10 นาที ระหว่างสอบเสร็จแต่ละวิชา

 

วิชาการสามัญ 56ม.5

สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วัน เดือน ปี

เวลา

ชม

รายวิชา

23 ก.พ. 57

08.30 – 10.00

 10.10 – 10.50 

11.00 – 11.50

1.30

 40 น.

 50 น.

คณิตศาสตร์

 เทคโนโลยี 

สุขศึกษา

24 ก.พ. 57

08.30 – 10.30

 10.40 – 11.40

 11.50 – 12.30

2

 1

 40 น.

 ชีววิทยา

ภาษาอังกฤษ

 พลศึกษา(ดาบสองมือ)

 

25 ก.พ. 57

08.30 – 10.30

 10.40 – 11.40

 11.50 – 12.50

2

 1

 1

เคมี

 สังคมศึกษา

 อังกฤษ ฟัง-พูด

26 ก.พ. 57

08.30 – 10.30

 10.40 – 11.40

 11.50 – 12.30

 2

 1

 40 น.

ฟิสิกส์

 ภาษาไทย

 ศิลปะ

 

27 ก.พ. 57

08.30 – 10.00 

10.10 – 11.10

11.20 – 12.20

1.30

 1

1

คณิตศาสตร์(ส)

 ดาราศาสตร์

ประวัติศาสตร์

สายศิลป์

วัน เดือน ปี

เวลา

ชม

รายวิชา

23 ก.พ. 57

08.30 – 10.00 

10.10 – 10.50

11.00 – 11.50

1.30

40 น.

50 น.

คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี

สุขศึกษา

24 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

10.40 – 11.40

11.50 – 12.30

1

1

40 น.

การพูด

ภาษาอังกฤษ

พลศึกษา(ดาบสองมือ)

25 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

10.40 – 11.40

11.50 – 12.50

1

1

1

อังกฤษ อ่าน-เขียน

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

26 ก.พ. 57

 08.30 – 09.30

10.40 – 11.40

11.50 – 12.30

1

1

40 น.

ประวัติอเมริกา

ภาษาไทย

ศิลปะ

27 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

09.40 – 10.40

11.20 – 12.20

12.30 – 13.30

 1

1

1

1

เอเชียตะวันออก

โลก ดาราศาสตร์

ประวัติศาสตร์

อังกฤษ ฟัง-พูด

หมายเหตุ  

 1. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 2. นักเรียนห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา  30  นาที
 3. ห้ามนักเรียนยืมอุปกรณ์ในการสอบเด็ดขาด หากมีการยืมทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 4. ห้ามนักเรียนนำกล่องดินสอเข้าห้องสอบเด็ดขาด
 5. นักเรียนมีเวลาหยุดพัก 10 นาที ระหว่างสอบเสร็จแต่ละวิชา

 

วิชาการสามัญ 56ม.6

สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วัน เดือน ปี

เวลา

ชม

รายวิชา

23 ก.พ. 57

08.30 – 10.00

 10.10 – 10.50

11.00 – 11.50

1.30

 40 น.

 50 น.

คณิตศาสตร์(ส) 

การแต่งภาพ

สุขศึกษา

24 ก.พ. 57

08.30 – 10.00

10.10 – 11.10 

11.20 – 12.00

1.30

1 

40 น.

 ชีววิทยาพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ 

กีฬาพื้นบ้าน

 

25 ก.พ. 57

08.30 – 10.00

 10.10 – 11.10

1.30

 1

เคมีพื้นฐาน

 สังคมศึกษา

 

26 ก.พ. 57

08.30 – 10.30

 10.40 – 11.40

 11.50 – 12.30

 2

 1

 40 น.

ฟิสิกส์พื้นฐาน

 ภาษาไทย

 ศิลปะ

 

27 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

 09.40 – 10.40

1

 1

ประวัติศาสตร์

 อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

สายศิลป์

วัน เดือน ปี

เวลา

ชม

รายวิชา

23 ก.พ. 57

08.30 – 10.00 

10.10 – 10.50

11.00 – 11.50

1.30

40 น.

50 น.

วิทยาศาสตร์

การตกแต่งภาพ

สุขศึกษา

24 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

10.10 – 11.10

11.20 – 12.00

1

1

40 น.

เอเซียใต้

ภาษาอังกฤษ

กีฬาพื้นบ้าน

 

25 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

10.10 – 11.10

11.20 – 12.20

1

1

1

พินิจวรรณคดีฯ

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษรอบรู้

 

26 ก.พ. 57

 08.30 – 09.30

10.40 – 11.40

11.50 – 12.30

1

1

40 น.

พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

ภาษาไทย

ศิลปะ

 

27 ก.พ. 57

08.30 – 09.30

09.40 – 10.40

10.50 – 11.30

 1

1

40 น.

ประวัติศาสตร์

อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

งานห้องสมุด 2

หมายเหตุ  

 1. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 2. นักเรียนห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา  30  นาที
 3. ห้ามนักเรียนยืมอุปกรณ์ในการสอบเด็ดขาด หากมีการยืมทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 4. ห้ามนักเรียนนำกล่องดินสอเข้าห้องสอบเด็ดขาด
 5. นักเรียนมีเวลาหยุดพัก 10 นาที ระหว่างสอบเสร็จแต่ละวิชา

 

วิชาการสามัญ 56


Page Like!!! ประจำโรงเรียนดุอาร์ประจำวัน

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لآإِلهَ إِلاَّ هُوَ - ดุอาร์ขณะถอดเสื้อผ้าออก - - اَلّلهُمَّ أَسْأَ لُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخيْرِ مَاهُوَ لَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا هُوَلَهُ - ดุอาร์ขณะสวมใส่เสื้อผ้า - - غُفْرَا نَكَ اْلحَمْد لِلّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّى اْلأذى وَعَافَانِيْ - ดุอาร์ออกจากห้องส้วม - - - اَلّلهُمَّ إنّىْ أعُودُ ِبكَ مِنَ الْخُبْثِ وَاْلخَبَا ِئثْ - ดุอาร์เข้าห้องส้วม - - - بِسْمِكَ الّلهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَى - - ดุอาร์ก่อนนอน - - - - اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْه ِ النُّشُوْرُ - - ดุอาร์ตื่นนอน - - - - اََللّهُمَّ بَاِركْ لَنَا فِيمَا َرَزْقتَََنَا َوِقَِنَا عَدابَ النََّاِر - - ดุอาร์รับประทานอาหาร - - - - الحَمْدُ لله اَّلدِيْ أطَْعَمَنَا وَسقَا نَا َوجَعَلَنَا مُسْلِمين - - ดุอาร์หลังจากรับประทานอาหาร

เวลาละหมาดวันนี้

ปฏิทินปฏิบัติงาน